Divadlo MOMOLAND spoločne s partnermi MÚ MČ Košice Staré Mesto pripravilo 05-06.02.2016 workshop Tvorivej dielne detského a mládežníckeho divadla.
Na workshope sazúčastnilo 26 účastnikov, 20 seminaristov a dvaja lektori.

Divadlo MOMOLAND, Hviezdoslavova 7, Košice

 Vyhodnotenie podujatia:

Tvorivá dielňa detského a mládežníckeho divadla

Miesto konania: Radničná sála MÚ Košice – Staré Mesto

Termín: 5. – 6. februára 2016

Organizátori: MOMOLAND o. z,, Košice

Spoluorganizátori:  

Účastníci podujatia:

celkom 26 účastníkov

z toho  20 seminaristov

               2 lektori

               2 spoluorganizátori

               2 vedenie divadla MOMOLAND

V Košiciach 9. 2. 2016

Predkladá:  Marián Jalč, zakladateľ a riaditeľ divadla MOMOLAND

Vyhodnotenie podujatia:

Tvorivá divadelná dielňa detského divadla, bábkového divadla a divadla mladých bola určená členom a tvorcom divadla v oboch oblastiach. Práca a smerovanie divadla MOMOLAND poukázali na potrebu vzdelávania sa jeho tvorcov.

Program tvorili:

 A. spoločne pre všetkých zúčastnených

– vstupné prednášky lektorov z oblasti divadelnej tvorby a tvorivej dramatiky v divadle hranom deťmi a divadla mladých

–  autorské predstavenie detského kolektívu, rozprávku  Čertovská dobrota a Janko Pipora

– cvičenia z metodiky a praktiky dramatickej výchovy, zamerané na zoznamovanie , kontakty, rozohriatie, uvoľnenie

– bábkové divadlo, vodenie bábok, práca s bábkou a živým hercom/maňuška, marioneta/, od bábky k objektu

– rozprávkova hra Janko Pipora v podaní detského kolektívu

– rozprávka na javisku a jej autorstvo, dramaturgia a jej inscenačná hodnota. Akú to má hodnotu

ľudskú

– Diskusne fórum  dospelých účastníkov a tvorcov k obom predstaveniam

B. práca v troch samostatných skupinách

 Trieda tvorivej dramatiky  /lektor PhDr. Ľubomír Šárik, pomocná lektorka Klára Sádová, pohybová spolupráca Ivana Andrejková//

Tvorivé cvičenia od jednoduchých k zložitým; zásady a pravidlá hry a ich dodržiavanie v kolektíve smerujúce k danému cieľu. Úprava prozaickej predlohy /Alois Mikulka: O pokazenej vojne/, improvizácie na dramatické situácie zo zvolenej predlohy O pokazenej vojne, pohybové cvičenia, artikulačné, mimojazykové cvičenia.  Vytvorenie uceleného tvaru a javiskových vzťahov, možnosti a nácvik kolektívneho rozprávača, tvorba živých replík pri úprave prozaickej predlohy. Pohybové cvičenia, rytmické cvičenia a hry. Rytmizácia reči, pohybu, priestoru, vybrané tanečné prvky, kroky, variácie,

 Trieda divadelnej réžie, dramaturgie /lektor PhDr. Ľubomír Śárik/

–  Vymedzenie postu a pojmu režisér.  Prenos nedramatických textových podnetov do reči divadla, – gesto – akcia – situácia a ich komponovanie v priestore. Dramaturgicko – režijná koncepcia hry, réžia ako tvorivá činnosť prirodzená, logická a zaujímavá. Tvorba dramatického príbehu na pozadí predlohy /Alois Mikulka: Drozd/. Rozbor jazyka rozprávača a možnosti dramatického prepisu situácie z prózy /Drozd/do dramatického tvaru.

– Oboznámenie sa s problematikou Dramaturgie divadla hraného deťmi a divadla mladých. Hlavné dramaturgické citáty: čo? prečo ? s kým ? pre koho ? ako ?. Látka – téma – téma – problém – základné predpoklady drámy a divadla. Tvorba vzťahov, postavy a ich charakterizácie, vzťahy v možných priestorových variáciách a v dramatických situáciách. Autorský projekt dramaturgickej interpretácie, spracovanie motívov do dramaturgickej podoby/text/ a podoby divadelnej /situácia v priestore/ rozprávky Čertovská dobrota.

Trieda scénografie, kostýmová tvorba /lektor Mgr. Dušan Krnáč, scénograf/

Úvod do Scénografie, inscenačný scenár budúcej scénickej realizácie, scénická kompozícia situácií v priestore. Javiskové výtvarníctvo ako základ výtvarno – inscenačnej podoby. Odkrývanie  bohatých možností divadelného priestoru, základné zákonitosti, ktoré určujú vizuálnu zložku dramatického diela.

” Nič tak nepodnecuje fantáziu detí a dospelých ako bábkové predstavenie. Bábka ako taká má budúcnosť a zostať v detskej dramatickej tvorivosti.”

režisérka Elena Zlatošová – Bakošová

Výučba v tvorivej divadelnej dielni bola rozdelená do dvoch dní s 13 hodinovým programom pod hlavným vedením PhDr. Ľubomíra Šárika.. Školenie prebiehalo v priestoroch MÚ Košice – Staré Mesto /Radničnej sály a jednej klubovej miestnosti Denného centra/, ktoré vytvorilo veľmi dobré podmienky pre prácu troch tried.

Na záver vzdelávacieho podujatia sa dr. Ľ. Šárik  účastníkom poďakoval za dobrú spoluprácu. Osobitne ocenil vôľu mladých ľudí, ktorí vytvorili priestor pre amatérske detské,  mládežnícke

a bábkové divadlo. Rovnako ocenil prístup starostu a poslancov, ktorí tento počin podporili.

Ako povedal, je to výnimočná situácia, ojedinelá na Slovensku, založiť amatérsku scénu na Mestskom úrade. Začínajúci tvorcovia, chcú ísť vlastnou cestou a dať priestor  autorskému divadlu.  Vedia že potrebujú biť poučení.

Vedenie  Divadla MOMOLAND poďakovalo obom lektorom  PhDr. Ľubomírovi Šárikovi a scénografovi Mgr. Dušanovi Krnáčovi za obohacujúce vzdelávacie podujatie a vzápätí odovzdalo pozvanie na novembrovú tvorivú divadelnú dielňu.

Dokumentáciu tvorivej divadelnej dielne tvoria:

Návrh na uskutočnenie podujatia s harmonogramom a obsahovým zameraním, prihlášky, agenda školenia, finančné zúčtovanie a fotodokumentácia z oboch školiteľských dní.

Vzdelávacie podujatie divadla MOMOLAND sa mohlo uskutočniť s podporou  MÚ Košice – Staré Mesto a sponzorov.

spracovala: Klára Sádová, v.r.,